International Symposium on New Horizons in Condensed Matter Physics

Speakers

Jun Akimitsu (Okayama Univ. & Hiroshima Univ.)

Hideo Aoki (Univ. Tokyo & AIST)

Ryotaro Arita (RIKEN, CEMS)

F. Duncan M. Haldane (Princeton Univ.)

Koji Hashimoto (Osaka Univ.)

Karsten Held (TU Wien)

Kazuhiko Kuroki (Osaka Univ.)

Piotr Maksym (Univ. Leicester & Univ. Tokyo)

Hiroshi Ooguri (Caltech & Kavli IPMU)

Ryo Shimano (Univ. Tokyo)

Yoshiro Takahashi (Kyoto Univ.)

Philipp Werner (Univ. Fribourg)